Starptautiska konference par demokrātiskajiem procesiem Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917.gadā

22.04.2017.

1917.gadā Eiropā vēl nerimstoši plosījās Pirmais pasaules karš, bet Latvijas, Baltijas reģiona un visas Austrumeiropas vēsturē šis gads bija ievērojamu pārmaiņu laiks.  Februāra revolūcija Krievijā, cara patvaldības krišana, impērijas sabrukums ievadīja demokrātisko procesu sākumu Austrumeiropā, pavēra ceļu daudzām tautām uz patstāvību un neatkarību. Latvijā šis bija demokrātijas šūpuļa gads, laiks, kas  1918.gada novembrī rezultējās ar neatkarīgas, demokrātiskas republikas pasludināšanu. Šogad aprit simts gadu kopš šiem notikumiem, tāpēc, lai izvērtētu 1917.gada norises, rezultātus un nozīmi Baltijas jūras reģionā un Austrumeiropā Latvijas Kara muzejs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts 2017.gada 27.un 28.aprīlī organizē starptautisku zinātnisku konferenci “Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917.gadā: politiskie, militārie un kultūras aspekti”.

Šajā konferencē bez pašmāju vēstures speciālistiem piedalīsies eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas, Francijas, Čehijas un Ukrainas. Konferences norises vieta – Latvijas Kara muzejs, Smilšu ielā 20, Rīga. Konfereneces darba valodas ir latviešu un angļu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.

 

Latvijas Kara muzejs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Latvian War Museum, Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia and Institute of Latvian History of the University of Latvia

starptautiska zinātniska konference / international research conference

“Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917. gadā:

politiskie, militārie, sociālie un kultūras aspekti”

“Democratic processes in the Eastern and Central Europe in 1917: political, military, social and cultural aspects”

Rīgā, Latvijas Kara muzejā (Smilšu iela 20)
2017. gada 27.-28. aprīlī
Riga, the Latvian War Museum (Smilšu Street 20), 27-28 April 2017

Konferences programma / Conference program
27.aprīlis / 27 April

10.00 Konferences atklāšana / Opening of the conference:
Andrejs Panteļejevs, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs/Minister of Defence of the Republic of Latvia

Aija Fleija, Latvijas Kara muzeja direktore / Director of the Latvian War Museum

Indriķis Muižnieks, Dr.hab.biol., profesors, Latvijas Universitātes rektors / Professor, Rector of the University of Latvia

Guntis Zemītis, Dr.hist., LU Latvijas Vēstures institūta direktors

Valda Kļava, Dr.hist. LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne

I sekcija: Starptautiskās attiecības, militārās norises un militārie formējumi Austrumeiropā Pirmā pasaules kara beigās un starpkaru periodā

Session I: International relations, military activities and military formations in the Eastern Europe towards the end of the First World War and the intewar period

10.30-10.50 Juris Ciganovs, Dr.hist., Latvijas Kara muzejs: 1917.gada notikumu pētniecība un galveno militārpolitisko norišu atspoguļojums Latvijas mūsdienu historiogrāfijā/ Research and depiction of important military and political events of 1917 in contemporary historiography of Latvia

10.50-11.10 James S Corum, University of Salford, United Kinguntisgdom: The German High command and Ober Ost: differing strategic views of the Eastern front 1917-1918 / Vācu armijas virspavēlniecība un “Ober Ost” pārvalde: atšķirīgie stratēģiskie viedokļi par Austrumu fronti 1917.-1918. gadā

11.10-11.30 Jānis Hartmanis, rez. pulkvedis: Latviešu strēlnieki starp revolūciju un apvērsumu / The Latvian riflemen between revolution and state overturn

11.30-11.40 Diskusija / Discussion.

11.40-12.00 Kafijas pauze / Coffee break.

12.00-12.20 Uldis Krēslinš, Dr.hist., LU Latvijas vēstures institūts: Demokrātijas ideāli un to dažādais traktējums Latvijas politisko partiju teorētiskajās nostādnēs un praktiskajā darbībā 1917.gada norisēs / The democratic ideals and their diverse understanding in both theoretical standpoints and practical activities of the political parties of Latvia in 1917.

12.20-12.40 Kari Alenius, PhD, Oulu universitāte, Oulu, Somija: Russian revolution and the question of supreme authority in Finland in 1917 / Krievijas revolūcija un Somijas statusa jautājums 1917. gadā

12.40-13.00 Diskusija / Discussion

13.00-14.10 Pusdienas / Lunch.

14.10-14.30 Tālis Pumpuriņš, Dr.hist., Cēsu muzejs: Latviešu nacionālās simbolikas veidošanās process pēc 1917.gada Februāra revolūcijas / The formation of Latvian national symbolic after the February Revolution in 1917.

14.30-14.50 Julien Gueslin, PhD, Strasbūra, Francija: “Inventing” the Latvian democracy in the Western Europe: Anna Ķēniņa and the Latvian propaganda in the Swiss and French democracies in 1917-1918 / Latvijas demokrātijas “izgudrošana” Rietumeiropā: Anna Ķēniņa un Latvijas propagandēšana Šveices un Francijas demokrātiskās sabiedrībās 1917.-1918. gadā.

14.50-15.10 Ruslana Martseniuk, Dr.hist., T.Ševčenko Nacionālā Universitāte Kijeva, Ukraina Ukrainian – Latvian diplomatic relation in 1918-1921 / Ukrainas – Latvijas diplomātiskās attiecības 1918.-1921. gadā.

15.10-15.30 Karel Straka, Dr.hist., Čehija, Prāga: The first decade of the Franco-Czechoslovak military-political alliance (1917-1927) / Francijas– Čehoslovākijas militāri-politiskās savienības pirmā desmitgade (1917-1927).

15.30-15.50 Diskusija / Discussion.

16.00 Latvijas Kara muzeja ekspozīcijas apskate / Guided tour in the Latvian War Museum

28.aprīlis / 28 April

II sekcija: Politiskie procesi un demokrātijas veidošanās Austrumeiropā Pirmā pasaules kara beigās

Session II: Political processes and rise of democracy in the Eastern Europe towards the end of the First World War

9.00-9.20 Klāvs Zariņš, Latvijas Kara muzejs, LU Latvijas vēstures institūts: Tautu pašnoteikšanās princips vai slēpta aneksija? Baltijas problēma vācu politikā 1917.-1918.gadā/ The nations’ right to self-determination or a hidden annexation? The Baltic issue in the German politics 1917-1918

9.20-9.40. Raimonds Cerūzis, Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte: 1917.gada norises Baltijā un Krievijā vācbaltiešu laikabiedru redzējumā / The developments of 1917 in the Baltic and Russia from view-points of the Baltic-German contemporaries.

9.40-10.00. Sniedze Kāle, LMA doktorante: Latviešu mākslinieku ieguldījums revolucionārā latviešu strēlnieku tēla stiprināšanā Padomju Krievijā 1917.-1938.gadā / The endowment of the Latvian artists into the formation of image of Latvian revolutionary riflemen in the Soviet Russia 1917-1938

10.00-10.20 Jānis Šiliņš, Dr.hist., Latvijas Nacionālais arhīva Latvijas Valsts Vēstures arhīvs: Demokrātijas ideāls un Latvijas sabiedrība 1917.gadā / The ideal of democracy and society of Latvia in 1917.

10.20-10.30 Diskusija / Discussion.

10.30-10.50 Kafijas pauze / Coffee break.

10.50-11.10 Dagnis Dedumietis, Latvijas Kara muzeja filiāle “Ziemassvētku kauju muzejs”: Disciplīnas pārkāpumi Krievijas armijā militāro operāciju laikā Rīgas frontes sektorā 1917.gada sākumā / The breaches of discipline in the Russian Army during the military operations in Riga front in early 1917

11.10-11.30 Andrii Rukas, Dr.hist., T.Ševčenko Nacionālā Universitāte, Kijeva, Ukraina: The formation of Ukrainian national military units of the Northern front in 1917 / Ukraiņu nacionālo militāro vienību veidošana Ziemeļu frontē 1917. gadā

11.30-11.50 Jonas Vaicenonis, Dr.hist., Vītauta Dižā Kauņas universitāte, Kauņa, Lietuva: Saxon volunteers and their Role in the Fights for the Freedom of Lithuania Independence War/ Sakšu brīvprātīgie un viņu nozīme Lietuvas Neatkarības karā

11.50-12.10 Valdas Rakutis, Dr.hist. Lietuvas Militārā akadēmija, Kauņas cietokšņa parks, Viļņa, Lietuva: The German fortifications of Kaunas Fortress in the First World War (1916-1917) / Kauņas cietokšņa Pirmā pasaules kara vācu nocietinājumi (1916-1917)

12.10-12.30 Diskusija / Discussion.

12.30-13.30 Pusdienas / Lunch.

IV sekcija: Sociālās norises Baltijā un vēstures liecības par Pirmā pasaules kara periodu

Session IV: Social processes in the Baltic and historical sources about the First World War

13.30-13.50 Heinrihs Soms, Dr.hist., Daugavpils Universitāte: Ceļā uz Latvijas valsti: vēstures liecības par 1917.gada Latgales latviešu kongresu/ Towards the Latvian state: historical evidences about Latgale Latvian congress in 1917

13.50-14.10 Andris Šnē, Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte: Ceļā uz Latvijas Universitāti: nacionālas augstākās izglītības idejas veidošanās un Latvijas Augstskolas dibināšana (1916-1919) / Towards the University of Latvia: the formation of the idea of national higher education and establishment of the Latvia High-School (1916-1919).

14.10-14.30 Liisi Esse, Dr.hist. Tallina, Igaunija: The forgotten soldiers? The fate of the Estonian veterans of the First World War during the interwar period / Aizmirstie karavīri? Igauņu Pirmā pasaules kara veterānu liktenis starpkaru periodā

14.30-14.50 Simonas Strelcovas, Dr.hist., Šauļu Universitāte, Šauļi, Lietuva: The phenomena of the Baltic region from perspective of the democratic word: the analysis of “The New York Times” articles / Baltijas reģiona fenomens demokrātiskās pasaules skatījumā: “The New York Times” rakstu analīze.

14.50-15.10 Diskusija / Discussion.

15.10-15.30 Konferences noslēgums / Conclusions of the conference

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu