Vadlīnijas programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī

10.09.2019.

Ietvars:

Programma „Latvijas skolas soma” tiek ieviesta, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2019. gadam” un Ministru kabineta (MK) 2019. gada 27. augusta noteikumiem Nr. 388 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim”.

MK noteikumu 2. pielikumā redzama norišu uzskaitījuma un atskaitīšanās forma – Veidlapa Nr. 22_LSS, kas aizpildāma, iesniedzot gala atskaiti. Iesakām to ņemt vērā, apkopojot informāciju par programmas ietvaros īstenotajām norisēm arī ieviešanas gaitā. Tas ievērojami atvieglos gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu.

Iesakām visiem programmas ieviesējiem, t. sk., izglītības iestādes administrācijas un pedagogu līmenī, rūpīgi iepazīties ar līgumu par programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanu ŠEIT, kas noslēgts starp Kultūras ministriju (KM) un izglītības iestāžu dibinātājiem.

Programmas mērķis:

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Attiecināmās izmaksas:

Programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas, kas radušās no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim:

 • pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu;
 • maksa par pasākuma norises pakalpojuma nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
 • transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

Darbības principi:

 • Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros jānodrošina vismaz viena norise semestrī katram skolēnam. Ja skolēni dodas braucienā, kura laikā ir vairāki notikumi, piemēram, muzeja ekspozīcijas iepazīšana un koncerta apmeklējums, tās uzskatāmas par divām norisēm un atskaitē atspoguļojamas atsevišķi.
 • Izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā. Šo saikni īsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā, sekmējot izglītojamo izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
 • Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • Jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā, t. sk., uz skolām dāvināto plakātu bāzes veidojot notikumu afišas, sagaidot māksliniekus un sagatavojot norisēm nepieciešamās telpas, gatavojot reportāžas un publikācijas pēc norisēm utt.

Saturs:

 • Programmas mērķis ir iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
 • Kultūras ministrijas mājaslapā (ŠEIT) esošais apkopojums ir noderīgākais resurss, no kura izvēlēties norises dažādās kultūras nozarēs.
 • Piedāvājumu saraksts tiek regulāri atjaunots; tajā ir īpaši atzīmētas norises, kas nominētas vai saņēmušas prominentas nacionālas nozīmes balvas*, kas saistās ar Kultūras kanona vērtībām**, kā arī norises, kas izveidotas ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu***.
 • Vienlaikus iespējams, ka kāda no norisēm apkopojumā nav iekļauta, piemēram, Jūsu reģionā vai nacionālā mērogā notiekošas aktualitātes (jaunizveidoti koncerti, viesizrādes, izstādes utt.) vai vienreizēji notikumi, kas atbilst programmas „Latvijas skolas soma” saturiskajām jomām un izpausmes formām, taču to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ekonomēt finanses un laiku. Šaubu gadījumā sazinieties ar savu novada koordinatoru vai KM Latvijas valsts simtgades biroju. Izņēmums ir valsts kultūras institūciju un akreditēto muzeju aktuālie piedāvājumi, bet arī tad jāpārbauda saturiskā un vecumposma atbilstība.
 • Programmas fokuss ir Latvijas iepazīšana caur kultūras un mākslas norisēm, un šo šāda viedokļa arī jāizvērtē pieejamās norises. Piemēram, Rīgas Motormuzejs piedāvā nozīmīgu Latvijas vēstures stāstu un ir izcils muzeju dizaina paraugs, tāpēc tas programmā viennozīmīgi ir iekļaujams. Taču piedāvājums, ko var finansēt no programmas „Latvijas skolas soma”, nevar būt specifiskas fizikas, ķīmijas, dabaszinību nodarbības. Tāpat arī, piemēram, dažādu organizāciju piedāvātās saliedēšanās spēles vai fokusēti karjeras izvēles pasākumi neatbilst programmas „Latvijas skolas soma” saturam un nevar tikt finansēti no šiem līdzekļiem.
 • Saņemot piedāvājumus tieši skolās, vispirms jāskatās, vai tie atrodami apkopojuma tabulā; ja tur šādas norises nav, iesakām sazināties ar savu novada koordinatoru vai Latvijas valsts simtgades biroju arī tad, ja piedāvātāji apgalvo, ka ir programmas „Latvijas skolas soma” dalībnieki.
 • Koncertus lielos pasākumos un gadskārtu svinībās, piemēram, Ziemassvētku, skolas žetonu vakara vai izlaiduma svinībās utt., kas nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no programmas „Latvijas skolas soma” līdzekļiem.

Administrēšana:

 • 2019./2020. mācību gada pirmajam semestrim piešķirtais finansējums aprēķināts balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 2018. gada 1. septembri. No programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma nav jānodrošina tieši 7 eiro izlietojums uz katru skolēnu; šis skaitlis izmantots, lai aprēķinātu proporcionālu līdzekļu sadalījumu.
 • Piešķirto finansējumu var izmantot programmas attiecināmo izmaksu segšanai, kuras radušās laika posmā no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim.
 • Izdevumi jāplāno tā, lai tie tiktu izlietoti maksimāli efektīvi un lai tie aptvertu visus skolēnus, nodrošinot katram vismaz vienu norisi semestrī. Tas nozīmē, ka kādai no klasēm/klašu grupām, norise var būt lētāka (bet ne mazāk kvalitatīva), citai – dārgāka.
 • Ja pasākums ir bez maksas, bet nokļūšanai uz to nepieciešami transporta izdevumi, tos var segt no programmas „Latvijas skolas soma” līdzekļiem, atskaitē norādot apmeklēto norisi, tās atbilstību saturiskajai jomai un izpausmes formai.
 • Piešķirtais finansējums attiecas uz izglītības iestādēm, kas klātienē īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.
 • gada janvārī piešķirtais finansējums jāizmanto un maksājumi jāveic līdz 2019. gada 31. decembrim. Atlikums netiek pārcelts uz nākamo periodu. Neizlietotie līdzekļi jāatgriež finansētājam līgumā noteiktajā kārtībā.
 • Finanšu līdzekļu administrēšanā un izlietojumā jāvadās pēc atbilstošajām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas regulē attiecīgo finansējuma saņēmēju.
 • Programmas „Latvijas skolas soma” norišu finansēšanai nav atļauts piesaistīt vecāku vai skolēnu līdzfinansējumu, bet to ir atļauts kombinēt ar citu veidu līdzfinansējumu (piemēram, nosedzot transporta izmaksas no pašvaldības, skolas fonda, citu projektu u. tml. finansējuma).
 • Programmas „Latvijas skolas soma” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām), vienlaikus plānojot tā ilgtspēju arī pēc 2021. gada.
 • Katrs izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kā izglītības iestādē/s notiek programmas iekšējā plānošana, ieviešana, dokumentēšana un atskaišu iesniegšana, bet svarīgi, lai jebkurā laikā būtu iespējams gūt skaidru priekšstatu par visu skolēnu iesaisti, norišu atbilstību programmas mērķim un sasaisti ar mācību saturu.
 • Tiešajam finansējuma saņēmējam jāiesniedz KM konsolidēta atskaite par visām norisēm visās savās dibinātajās izglītības iestādēs. MK noteikumu 2. pielikumā redzama norišu uzskaitījuma un atskaitīšanās forma – Veidlapa Nr. 22_LSS, kas aizpildāma, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati”. Iesakām to ņemt vērā, apkopojot informāciju par programmas ietvaros īstenotajām norisēm. Tas ievērojami atvieglos arī gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu.

Īpašu uzmanību pievērsiet aiļu A,B un C aizpildīšanai (skat. zemāk esošo piemēru). A ailē katrai norisei jānorāda ĪSTAIS veidotājs/producents/satura nodrošinātājs, nevis biļešu tirgotājs, vai vieta, kur izrāde/koncerts utt. notiek. Nelietojiet vārdu „ekskursija”, jo tas neatklāj norises saturu un formu.

Norišu dokumentēšanas piemērs (pdf)

Publicitāte:

 • Par programmas „Latvijas skolas soma” norisēm jāinformē skolēnu vecāki un plašāka sabiedrība, t. sk., publicējot informāciju skolas, pašvaldības u. c. interneta vietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos plašsaziņas līdzekļos. Informācija par publicitāti jāapkopo un jāiesniedz atskaitē.
 • Aicinām regulāri iepazīties ar jaunumiem par satura piedāvājumiem un skolu pieredzi vietnē lv100.lv/tag/140/skolassoma/?hl=lv, kā arī pašiem aktīvi dalīties pieredzē, iesakot kolēģiem vērtīgas norises vai izsakot šaubas un brīdinot par nekvalitatīviem piedāvājumiem.
 • Pieredzes stāstus – skolēnu un skolotāju atsauksmes un refleksijas kopā ar atsevišķos failos pievienotām fotogrāfijām, lūdzu, sūtiet uz adresi Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!  vai Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .
 • Skolas noformējumā un afišu veidošanai var izmantot programmas vizuālo identitāti / logo (lv100.lv/skolassoma/) un trīs veidu plakātus, kas caur novada koordinatoru nosūtīti katrai skolai un joprojām saņemami KM Latvijas valsts simtgades birojā (Mūkusalas iela 5, Rīga).
 • Programmas „Latvijas skolas soma” vizuālo identitāti var izmantot pasākumu noformējumā un publicitātē. Jebkādus materiālus, kas satur programmas „Latvijas skolas soma” piederības zīmi, lūdzam saskaņot, rakstot uz e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Atgādinām, ka aktuālā informācija par programmu „Latvijas skolas soma” ir atrodama šeit: lv100.lv/skolassoma/.

Kontakti tālākai saziņai:

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sava novada programmas „Latvijas skolas soma” koordinatoru vai KM Latvijas valsts simtgades biroju.  

Aija Tūna, programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 219

Ilze Tormane, Latvijas valsts simtgades biroja projektu koordinatore
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 323

Inga Bika, Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ; 67 330 320

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu