Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons — Latvija 100

Vieta Visa Latvija

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons — Latvija 100

Datums:01.02.2017 — 31.12.2020

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonu plānots īstenot kā pasākumu ciklu vairākos posmos. 2017.gads: 1.posms "Augam Latvijai" - pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (1.pusgads) un skolēnu pašpārvalžu aktivitātes pilsoniskās līdzdalības īstenošanai (2.pusgads). 2018.gads: 2.posms "Strādājam Latvijai" - labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos 2019.gads: 3.posms Labo darbu festivāls - izstāde "Ceļā uz nākamo simtgadi" (februāris/marts), 2020.gads: 4.posms Labo darbu turpināšana pēctecībā un dokumentēšana vēsturei vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

Izglītības iestādes no 2017./2018.mācību gada visu projekta periodu īstenos dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un labos darbus gan izglītības iestādes ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā kopienā (dažādas paaudzes; skola un pašvaldība; skola un nevalstiskās organizācijas; skola un uzņēmēji; dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu sadraudzība un sadarbība u.tml.).

Skolēnu veiktās darbības var aptvert visdažādākās jomas, taču pamatideja ir radīt iespējas iesaistīties ikvienam un motivēt skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un sabiedrībai atbilstoši viņa interesēm, spējām, izzinātajām vajadzībām. Veiktās darbības un iegūtās kompetences tiek saistītas ne tikai ar tiešo mācību procesu, bet arī ar ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēm, darbību interešu un neformālajā izglītībā.

2017.gada 1.posms "Augam Latvijai" - skolotāju tālākizglītotāju kurss “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”:

07.04. Daugavpils Valsts ģimnāzijā

10.04. Saldus Bērnu un jaunatnes centrā

11.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā

11.04. Priekuļu vidusskolā

12.04. Pirmsskolas izglītības iestāžu kursu vadītāju grupai – Rīgas Juglas vidusskolā

18.04. Madonas Bērnu un jauniešu centrā

19.04. Salas vidusskolā

19.04. Rīgas Juglas vidusskolā

19.04. Rīgas 94.vidusskolā

20.04. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā

20.04. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā

20.04. Profesionālās izglītības iestāžu kursu vadītāju grupa - Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

2017.gada septembris – decembris (12 radošās darbnīcas)

2018.gads - Labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos visa gada laikā; 2019.gada februāris/marts - Labo darbu festivāls; 2020.gads - Labo darbu turpināšana pēctecībā un dokumentēšana vēsturei visa gada laikā.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu