Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

KULTŪRAS NORIŠU PIEDĀVĀJUMS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM (papildināts 12.11.18.)

VADLĪNIJAS INICIATĪVAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" ĪSTENOŠANAI

KAS IR INICIATĪVA "LATVIJAS SKOLAS SOMA" (infografika)

 

INICIATĪVAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" AKTUALITĀTES

Ar 6000 skolēnu līdzdalību atklāta iniciatīva „Latvijas skolas soma” | 07.09.18.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

SATURISKĀS JOMAS 

IEVIEŠANAS PRINCIPI

  • Līdztiesīgums pieejamībā
  • Visu skolēnu iesaiste
  • Tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars
  • Saikne ar tiešo mācību procesu
  • Sekmē nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu
  • Izglītības un kultūras nozaru saskaņota rīcība
  • Vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana

ILGTERMIŅA IETEKME

„Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

KULTŪRAS KANONS

Liela nozīme ir programmas „Latvijas skolas soma” sasaistei ar Kultūras kanonu. Tas uzskatāms par sava veida ieteikumu krātuvi tam, ar ko sākt Latvijas izzināšanu, vienlaikus akcentējot mūsu vērtību daudzveidību. Kultūras kanons ir sava veida pamats, uz kura mēs kā sabiedrība un kā katrs cilvēks varam atsperties, dodoties nākamajā valsts simtgadē, augot līdzi laikam un paši veidojot šo jauno laiku, ne esot tā pasīviem vērotājiem. Latvijas valsts simtgades svinību programma aicina svinēt svētkus priecīgi, un tas nozīmē arī darīt darbus un mācīties priecīgi. Te nu Latvijas kultūras vērtību apgūšana jaunā, mūsdienīgā veidā ir īsti vietā.

Kanons ir tā fantastiskā vieta, kur vienkopus sastopas Purvīša gleznas, Rīgas pantomīma, Lūcijas Garūtas un Emīla Dārziņa skaņdarbi, mopēds „Rīga”, rudzu maize, hrestomātiskie izteicieni no filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un daudz kas cits, kas mums svarīgs un kas Latviju padara par Latviju. Tas viss jānes tālāk. Par to jāstāsta mūsdienīgā, aizraujošā un dzīvā veidā.

Kopumā viss skolas somā liekamais vērtējams kā sistēmiski veidots instruments, ar kura palīdzību izpaužas rūpes par sabiedrību kopumā un ilgtermiņā. Sniedzot dāvanu katram no vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu, dāvanu saņem lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, jo par pozitīvu sava bērna pieredzi priecājas arī citi viņam apkārt esošie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATĪVAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" BUDŽETA IZMANTOŠANA

Finanšu līdzekļi tiks piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei, t.sk., profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.

„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots:

  • kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas
  • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Liela uzmanība tiks veltīta arī jaunu piedāvājumu radīšanai kultūras, kultūrvēstures un izglītības jomā, kā arī sadarbības sekmēšanai starp kultūras un izglītības nozarēm un pašvaldībām, procesu monitoringam, izvērtēšanai un tālākai attīstībai.

Nozīmīga loma „Latvijas skolas somas” veidošanā var būt radošo industriju pieredzes iestrādāšanai. Radošo industriju aktivitātes balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Tās veidojas, mijiedarbojoties mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam, ņemot vērā arī vides un sociālos aspektus, tāpēc vieglāk uzrunā jauniešu auditoriju un ļauj saskatīt savu interesi un pienesumu kopīgajā kontekstā.

"LATVIJAS SKOLAS SOMA" PILOTPROJEKTI

2016. gada septembrī – decembrī veiktie pilotprojekti apliecināja, ka, efektīvi plānojot finanšu resursus un darbības, iespējams panākt būtiskas izmaiņas. Piemēram, Brocēnu novadā pilotprojekta norisēs piedalījās apmēram 600 skolēnu – gandrīz visi novada vispārizglītojošo skolu skolēni, aptverot teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, laikmetīgās dejas, arhitektūras, kino, literatūras, kultūras mantojuma un sava novada iepazīšanu.

Pilotprojektu darbības process un rezultāti atrodami skolu mājaslapās:

Brocēnu vidusskola
Rīgas Juglas vidusskola
Daugavpils 10. vidusskola
Pamatskola „Rīdze”

2017./2018. mācību gada rudens semestrī Latvijas skolas somas pilotprojekti tika īstenoti Jelgavas, Limbažu, Ventspils un Viļakas novados. Laika posmā no 1. novembra līdz 15. decembrim šajās pašvaldībās viesojās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu sagatavotās mobilās izrādes un koncerti, kas 2017. gadā izveidoti īpaši Latvijas skolas somas vajadzībām.

Saskaņā ar izvirzītajiem ieviešanas principiem, uzlabosies pieejamība kultūras un mākslas norisēm un Latvijas vērtībām, tiks sekmēta „horizontālā Latvijas iepazīšana”, iepazīstot dažādu novadu un vietu vērtības, tiks stimulēta vietējo procesu izpēte un norises, piemēram, veidojot vietējās (novada u. tml.) skolas somas (Brocēnu novada iniciatīva) un apkaimes izzināšanas kartes (Juglas vidusskola).

Nozīmīga ir sasaiste ar mācību procesu, ko plānots īstenot, izmantojot situāciju, kad Latvijas skolām tiek veidots un ieviests kompetenču pieejā balstītais mācību saturs.

KULTŪRAS NORIŠU PIEDĀVĀJUMS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2017. GADĀ (infografika) 

INICIATĪVAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" PAŠVALDĪBU KOORDINATORI 

 

Papildu informācija:
Aija Tūna
Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja
Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja
E-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu